Základní škola Strmilov
Základní škola Strmilov

Program poradenských služeb ve škole

Základní charakteristika služeb

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel Volby povolání a jednotliví třídní učitelé. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy. Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.).

Zákonný zástupce žáka musí být školou předem srozumitelně a jednoznačně informován o:

a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c) právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.

 

Standardní činnosti poradenských pracovníků

Standardní činnosti poradenských pracovníků zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro poskytování poradenských služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Výchovný poradce

Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:       

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,       
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,       
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,       
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,       
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,       
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.                  

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.                  

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.                   

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.                   

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

                 

Metodické a informační činnosti                  

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:                     

 • v otázkách kariérového rozhodování žáků,       
 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,       
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,       
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,       
 • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.             

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.                  

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.                  

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.   

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.                  

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.                  

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.     

      

Školní metodik prevence   

Metodické a koordinační činnosti                  

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.                   

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.                  

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.                  

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.                  

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.                  

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.                  

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.          

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.                  

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.           

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.                  

Informační činnosti                  

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.                  

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.                  

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.                  

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.                  

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.                  

 

Poradenské činnosti                  

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.                  

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.                  

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.          

 

Třídní učitel

 • podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky ve třídě
 • vede žáky k dodržování školního řádu - zajišťuje spolupráci školy s rodiči - vede dokumentaci o žácích
 • spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence soc. pat. jevů

 

Učitel vzdělávací oblasti Svět práce – Volba povolání

 • motivuje žáky k odpovědnosti za svou životní dráhu a volbu povolání
 • pomáhá žákům orientovat se v nabídce středních škol a ve světě práce
 • podporuje jejich sebepoznávání a sebeurčení
 • seznamuje žáky s poradenskými a zprostředkovatelskými službami státu
 • poskytuje orientaci v otázkách pracovního práva a soukromého podnikání
 • seznamuje žáky s vývojem na trhu práce z hlediska možnosti uplatnění jednotlivých profesí

Kvalifikační standardy poradenských pracovníků

Kvalifikační standardy jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

 • Škola zajišťuje prostorové podmínky tak, aby vyhovovaly zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Každý z poradenských pracovníků má stanoveny konzultační hodiny.
 • Škola zpracovává souhrn informací o poradenských službách, který je veřejně přístupný.
 • Součástí Programu poradenských služeb ve škole je Minimální preventivní program školy.

Personální obsazení

Výchovný poradce – Mgr. Lenka Štěrbová

1. patro, kabinet, tel. kontakt 384 392 430, konzultační hodiny po telefonické domluvě

Školní metodik prevence – Mgr. Šárka Punčochářová

1. patro, kabinet, tel. kontakt 384 392 430, konzultační hodiny po telefonické domluvě

kabinet výchovného poradce a metodika prevence – 2. patro – ve školní knihovně

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rozpis zvonění

  1. hodina 07.45 - 08.30

  2. hodina 08.40 - 09.25

 3. hodina 9.40 - 10.25

4. hodina 10.35 - 11.20

 5. hodina 11.30 - 12.15

 6. hodina 12.25 - 13.10

7. hodina 13.15 - 14.00

  8. hodina 14.05 - 14.50

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Následující
Předchozí