Základní škola Strmilov
Základní škola Strmilov

Stanovy sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Strmilov

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole ve Strmilově vzniká jako dobrovolná nezisková organizace.

1) Název a sídlo sdružení

Název: Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Strmilov
Sídlo: 378 53 Strmilov, Tyršova 366

2) Statut sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

3) Cíl a činnosti sdružení

Cílem sdružení je:

 1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ Strmilov,
 2. zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro školáky ZŠ Strmilov
 3. podpora mimoškolních aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ Strmilov a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,
 4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělávání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ Strmilov.

Ke splnění těchto cílů bude sdružení vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

4) Členství ve sdružení

a) členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení, a to zapsáním do listiny členů
b) rada je povinna vést seznam členů, který obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení, adresu
c) členství vzniká dnem, kdy rada zapsala člena do listiny členů na základě zaplacení jeho členského příspěvku.
d) výše členských příspěvků je stanovena na členské schůzi sdružení pro běžný školní rok
e) práva a povinnosti člena sdružení:

Člen má zejména tato práva:

 • účastnit se jednání členské schůze
 • volit a být volen do orgánů sdružení
 • osobně se podílet na práci sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 • využívat služeb sdružení a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných sdružením

Člen má tyto základní povinnosti:

 • dodržovat stanovy sdružení a jiné předpisy sdružením přijaté
 • napomáhat svou činností k plnění cílů sdružení
 • dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno sdružení
 • platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši dle rozhodnutí členské schůze sdružení
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

5) Orgány sdružení

Členská schůze:


a) členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení
b) členskou schůzi svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
c) právo účastnit se členské schůze mají všichni členové sdružení
d) členská schůze má právo volit a odvolávat členy v radě sdružení a v revizní komisi
e) členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů
f) členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů sdružení.  V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.
g) členskou schůzi řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
h) členská schůze projednává a schvaluje:

 • návrhy změn platných stanov
 • zprávu o činnosti sdružení za uplynulý rok
 • roční účetní uzávěrku za uplynulý rok
 • plán akcí na další období
 •  rozhoduje o zrušení sdružení

i) každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
j) rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 přítomných členů sdružení
k) o členské schůzi pořizuje rada sdružení zápis, který se uchovává v archivu sdružení po  celou dobu jeho existence,  a každý člen sdružení je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

Rada sdružení:

a) rada sdružení je nejvyšší řídící a výkonnou jednotkou sdružení v období mezi členskými schůzemi, která za svou činnost odpovídá členské schůzi.
b) rada sdružení má 9 členů starších 18 let, kteří jsou voleni členskou schůzí. 
c) funkční období rady sdružení je 1 rok s možností opakovaného zvolení
d) rada sdružení je oprávněna rozhodovat o všech věcech, které nejsou svěřeny členské schůzi
e) rada sdružení volí na svém prvním zasedání po volbách ze svého středu předsedu sdružení, místopředsedu a pokladníka.
f) rada sdružení zasedá dle potřeby, nejméně 4x ročně, radu svolává předseda
g) rada sdružení je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nejméně  polovina jejích členů
h) rada sdružení se usnáší hlasováním. K přijetí  usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
i) rada sdružení plní tyto úkoly:

 • svolává členskou schůzi a připravuje její program
 • připravuje návrhy pro členskou schůzi a provádí její usnesení
 • ktualizuje seznam členů sdružení
 • zajišťuje hospodaření sdružení a stará se o získávání finančních prostředků
 • zabezpečuje rozvoj činnosti a realizaci programu sdružení
 • schvaluje vnitřní předpisy sdružení

Předseda:


a) předseda zastupuje sdružení navenek vůči jiným právním subjektům a jedná jeho jménem samostatně, je statutárním zástupcem sdružení.  Rozhoduje o běžných  záležitostech sdružení. Jedná s vedením školy.
b) předsedu volí rada sdružení
c) předseda svolává a řídí sdružení a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami a vnitřními předpisy sdružení a rozhodnutími rady a členské schůze.
d) předseda je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení
e) vede záznamy o členech a provádí zápisy ze schůzí

Místopředseda:

a) místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva a povinnosti jako předseda sdružení
b) místopředsedu volí rada sdružení

Pokladník:

a) pokladník vede evidenci peněžních a hmotných prostředků sdružení (příjmy a výdaje)
b) ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům sdružení
c) pokladní má právo disponovat s účtem sdružení
d) pokladníka volí rada sdružení

Revizní komise:

a) revizní komise má 3 členy, je volena členskou schůzí sdružení
b) jednou ročně zkontroluje evidenci peněžních a hmotných prostředků a o výsledku kontroly provede zápis
c) zápis z kontroly komise jednou ročně zveřejní na členské schůzi
 

6) Zásady hospodaření

a) sdružení je neziskovou organizací
b) sdružení hospodaří s movitým majetkem
c) zdroji majetku jsou členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění sdružení
d) členský příspěvek se platí pouze jednou ročně, jedná-li se o rodiče, kteří mají ve škole více dětí, platí pouze jeden členský příspěvek
e) za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky a výroční zprávy
f) získané zdroje používá sdružení pro realizaci svých cílů

7) Zánik sdružení

a) sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem
b) členská schůze rozhodne o dobrovolném rozpuštění sdružení za předpokladu, že byla řádně svolána s uvedením toho, že má být jednáno o návrhu na ukončení činnosti a pokud pro ukončení činnosti hlasuje nejméně 3/5 přítomných členů
c) zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním , rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání

8) Závěrečná ustanovení

a) občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou MVČR, založenou podle zákona  č. 83/1990 Sb  O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
b) stanovy nabývají platnosti dnem ………
c) dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výkladu těchto stanov,  je k jejich výkladu oprávněna člen

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rozpis zvonění

  1. hodina 07.45 - 08.30

  2. hodina 08.40 - 09.25

 3. hodina 9.40 - 10.25

4. hodina 10.35 - 11.20

 5. hodina 11.30 - 12.15

 6. hodina 12.25 - 13.10

7. hodina 13.15 - 14.00

  8. hodina 14.05 - 14.50

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Následující
Předchozí